شماره‌های پیشین نشریه

 

 

عنوان نشریه: توانبخشی ورزشی کاربردی

صاحب امتیاز: دانشگاه نهاوند

مدیر مسئول: دکتر حسین مرادی مخلص

سردبیر: دکتر مهرداد عنبریان

مدیر اجرایی: دکتر شهاب الدین باقری

 کارشناس مسئول نشریه: دکتر پورداد کیانی

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز