اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر مهرداد عنبریان

دکتری تخصصی بیومکانیک ورزشی استاد، گروه علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

anbarianbasu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر صدر الدین شجاع الدین

توانبخشی ورزشی دانشیار، گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

sa_shojaedinyahoo.com

دکتر امیرحسین براتی

پزشکی، ورزشی دانشیار، گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ahbarati20gmail.com

دکتر شهناز شهربانیان

توانبخشی استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

shahbaniangmail.com

دکتر نادر رهنما

آسیب شناسی ورزشی استاد، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

n.rahnamaspr.ui.ac.ir

دکتر رشید حیدری مقدم

فیزیولوژی ورزش دانشیار فیزیولوژی ورزش، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

haydarimoghadamumsha.ac.ir

دکتر ایرج صالحی

فیزیولوژی پزشکی استاد، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان،ایران

salehiumsha.ac.ir

دستیار سردبیر

دکتر شهاب الدین باقری

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشگاه نهاوند، نهاوند، همدان، ایران

bagherishahabyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا خادمی

فیزیولوژی ورزشی- قلب و عروق، تنفس عضو هیأت علمی دانشگاه نهاوند

a.khademinahgu.ac.ir