درباره نشریه

فصلنامه علمی «توانبخشی ورزشی کاربردی» وابسته به دانشگاه نهاوند به منظور گسترش و اعتلای سطح دانش و پژوهش و نشر فعالیت های علمی و پژوهشی محققان داخل و خارج کشور به زبان فارسی در زمینه های مختلف توانبخشی ورزشی پذیرای مقالات اساتید و محققان می باشد.

این فصلنامه مقالات پژوهشی( Original Articles)، مقالات مروری (Review Articles) و گزارش مورد(Case Report)  را برای چاپ می پذیرد.