اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر مهرداد عنبریان

دکتری تخصصی بیومکانیک ورزشی استاد، گروه علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

anbarianbasu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر رشید حیدری مقدم

فیزیولوژی ورزش استاد فیزیولوژی ورزش، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

haydarimoghadamumsha.ac.ir

دکتر نادر رهنما

آسیب شناسی ورزشی استاد، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

n.rahnamaspr.ui.ac.ir

دکتر ایرج صالحی

فیزیولوژی پزشکی استاد، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان،ایران

salehiumsha.ac.ir

دکتر صدر الدین شجاع الدین

توانبخشی ورزشی دانشیار، گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

sa_shojaedinyahoo.com

دکتر امیرحسین براتی

پزشکی، ورزشی دانشیار، گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ahbarati20gmail.com

دکتر شهرام آهنجان

آسیب شناسی ورزشی دانشیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران

ahanjanaut.ac.ir

دکتر شهناز شهربانیان

توانبخشی استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

shahbaniangmail.com

دستیار سردبیر

دکتر شهاب الدین باقری

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشگاه نهاوند، نهاوند، همدان، ایران

bagherishahabyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهبانو قادری

فیزیولوژی ورزشی استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه نهاوند، نهاوند،همدان، ایران

mahbanoughaderiyahoo.com

دکتر معصومه سیف

فیزیولوژی ورزشی استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه نهاوند، نهاوند، همدان، ایران

rreyhan48yahoo.com