اصول اخلاقی انتشار مقاله

نویسندگان محترم می ­بایست متعهد شوند که مقاله ارسال شده به "نشریه توانبخشی ورزشی کاربردی" را همزمان به نشریه های علمی دیگر ارسال ننموده باشند که در صورت آگاهی هیئت تحریریه از این موضوع، روند بررسی و داوری مقاله ­ی مذکور متوقف و از دستور کار خارج خواهد شد.

نویسندگان محترم، در مدت زمان بررسی و داوری مقاله، باید منتظر نظر داوران بوده و پس از اعلام عدم پذیرش این نشریه، در صورت تمایل به نشریات دیگر ارسال نمایند.